Odpowiedzialność za środowisko lub ubezpieczenie od szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu chroni ubezpieczonego przed obrażeniami ciała, szkodami materialnymi i kosztami sprzątania w wyniku rozproszenia, uwolnienia lub ucieczki zanieczyszczeń.

Ubezpieczenia Zielona Góra a ubezpieczenie od błędów

Ubezpieczenie od błędów i opuszczeń (E&O) jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności zawodowej dla profesjonalistów, takich jak agenci ubezpieczeniowi, agenci nieruchomości i brokerzy, architekci, administratorzy zewnętrzni (TPA) i inni profesjonaliści biznesowi. Ubezpieczenia Zielona Góra.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu nagród chroni ubezpieczonego przed rozdaniem dużej nagrody na konkretnym wydarzeniu. Przykładem może być oferowanie nagród zawodnikom, którzy mogą wykonać strzał na pół boiska podczas meczu koszykówki lub dołek w jednym podczas turnieju golfowego.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zawodowej, zwane również ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zawodowej, chroni ubezpieczonych specjalistów, takich jak korporacje architektoniczne i lekarzy, przed potencjalnymi roszczeniami z tytułu zaniedbań ze strony ich pacjentów/klientów. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu może przybierać różne nazwy w zależności od zawodu. Na przykład ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej w odniesieniu do zawodu lekarza można nazwać ubezpieczeniem od niewłaściwych praktyk medycznych.

Często program ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego handlowego składa się z kilku warstw. Na pierwszy poziom ubezpieczenia składa się zazwyczaj ubezpieczenie podstawowe, które zapewnia odszkodowanie w wysokości pierwszego dolara w przypadku orzeczeń i rozliczeń do wysokości odpowiedzialności w ramach polisy podstawowej. Ogólnie rzecz biorąc, ubezpieczenie pierwotne podlega odliczeniu i zobowiązuje ubezpieczonego do obrony ubezpieczonego przed pozwami sądowymi, co zazwyczaj odbywa się poprzez przydzielenie obrońcy ubezpieczonemu.

Zabezpieczenie wykonania umowy Zielona Góra

Ubezpieczenia Zielona Góra a ubezpieczenie ochrony płatności

W wielu przypadkach ubezpieczony komercyjny może zdecydować się na samo-ubezpieczenie. Powyżej ubezpieczenia pierwotnego lub samo-ubezpieczenia utrzymania, ubezpieczony może posiadać jedną lub więcej warstw ubezpieczenia nadmiaru w celu zapewnienia dodatkowych granic ochrony ubezpieczeniowej. Istnieje wiele rodzajów ubezpieczeń z tytułu nadwyżek, w tym „autonomiczne” polisy ubezpieczenia z tytułu nadwyżek (polisy zawierające własne warunki i wyłączenia), „follow form” ubezpieczenia z tytułu nadwyżek (polisy zgodne z warunkami polisy bazowej, z wyjątkiem szczególnych postanowień) oraz „parasolowe” polisy ubezpieczeniowe (ubezpieczenie z tytułu nadwyżek, które w pewnych okolicznościach mogłoby zapewnić ochronę wykraczającą poza zakres ubezpieczenia bazowego).

Ubezpieczenie kredytu spłaca część lub całość kredytu w przypadku niewypłacalności kredytobiorcy.

Ubezpieczenie hipoteczne ubezpiecza kredytodawcę od niewywiązania się kredytobiorcy ze zobowiązań. Ubezpieczenie kredytu hipotecznego jest formą ubezpieczenia kredytu, chociaż nazwa „ubezpieczenie kredytu” jest częściej używana w odniesieniu do polis, które pokrywają inne rodzaje zadłużenia.

Wiele kart kredytowych oferuje plany ochrony płatności, które są formą ubezpieczenia kredytu.

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego jest ubezpieczeniem działalności gospodarczej od należności ubezpieczonego. Zgodnie z polisą ubezpieczający płaci ubezpieczonemu za objęte ubezpieczeniem należności w przypadku niewywiązania się dłużnika ze spłaty. Ubezpieczenie ochrony ubezpieczeniowej (CPI) ubezpiecza mienie (głównie pojazdy) będące zabezpieczeniem kredytów udzielonych przez instytucje udzielające kredytów.